Licytacja 1476/12 z dnia 2019/09/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Olecku

  • nr księgi wieczystej: OL1C/00008832/8
  • suma oszacowana: 80000
  • kwota wywołania: -25% 60000,00
  • wadium: 8000,00
  • postęp: 800,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/27 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 15.35.32.png","size":945930,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4493\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.35.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4493\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.35.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.35.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 15.35.39.png","size":883094,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4493\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.35.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4493\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.35.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.35.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 15.41.18.png","size":531806,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4493\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.41.18.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4493\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.41.18.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.41.18.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny, ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sedranki, 19-400 Olecko

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Izabela Szweblik

Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 10, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 87 5201638 / fax. 87 5201638

Sygnatura: Km 1476/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Izabela Szweblik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny, ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 , odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy działka 68/6 Sedranki, 19-400 gmina Olecko, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/00008832/8.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 68/6 o powierzchni 0,2300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 163 m2, oraz dwoma budynkami gospodarczymi drewnianej konstrukcji o powierzchni 34 m2 i 40m2, pokryte papą.

Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Ełku 90 10203541 0000 5902 0264 2825.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
12.09.2019 - 26.09.2019 07:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: