Licytacja 104/18 z dnia 2019/09/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Żyrardowem

  • nr księgi wieczystej: PL1Z/00030883/4
  • suma oszacowana: 41700
  • kwota wywołania: -33% 27800,00
  • wadium: 4170,00
  • postęp: 417,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/27 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 15.50.01.jpg","size":101510,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4495\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.50.01.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4495\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.50.01.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.50.01.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Żyrardowie, Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Łubieńskich 8/7, Guzów

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Rafał Kacperek

Kancelaria Komornicza, ul. P.O.W. 13, Żyrardów, 96-300 Żyrardów

tel. 46 8552281 / fax. 46 8552281

Sygnatura: Km 104/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Rafał Kacperek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie z siedzibą przy Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Łubieńskich 8/7,Guzów, 96-315 Wiskitki, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00030883/4.

Suma oszacowania wynosi 41 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 35 1050 1012 1000 0090 3156 1237.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie mieszczącym się pod adresem: Al. Partyzantów 3, Żyrardów, 96-300 Żyrardów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Kacperek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: