Licytacja 254/15 z dnia 2019/10/04

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Gdańsku

  • nr księgi wieczystej: GD1G/00080875/1
  • suma oszacowana: 198580
  • kwota wywołania: -25% 148935,00
  • wadium: 19858,00
  • postęp: 1986,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/04 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 16.09.21.jpg","size":129259,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4496\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.09.21.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4496\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.09.21.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.09.21.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 16.09.44.jpg","size":134568,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4496\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.09.44.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4496\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.09.44.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.09.44.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, 80-802 Gdańsk, ul.3 Maja 9 A

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Przemyska 10a/3, Gdańsk

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Andrzej Perzanowski

Kancelaria Komornicza, 80-890, Heweliusza 11/717, Korzeniowskiego 22, Gdańsk, 80-508 Gdańsk

tel. 58 344 54 67 / fax. 58 344 54 67

Sygnatura: Km 254/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-10-2019r. o godz. 11:00 w budynku E sali E 1.10.A Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny Sekcja ds. Egzekucyjnych 80-802 Gdańsk, ul.3 Maja 9 A odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 36,60 m2 na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonego: 80-180 Gdańsk, ul. Przemyska 10 A/3, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy "Osiedla Społecznego". (Adres spółdzielni: 80-180 Gdańsk, Płocka 6)
dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Gdańsku-Północ prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 80875 [NKW: GD1G/00080875/1]


Suma oszacowania wynosi 198 580,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 935,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 858,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Pekao o/Gdańsk 64 12405442 1111 0000 5376 0465 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski, informuje że korespondencja w formie elektronicznej nie stanowi dokumentu w rozumieniu art. 244kpc lub 245 kpc, wobec czego Komornik ustosunkuje się do jej treści po doręczeniu pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem.


Komornik Sądowy

Andrzej Perzanowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: