Licytacja 2385/17 z dnia 2019/10/04

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowane działki pod Krasnymstawem

  • nr księgi wieczystej: ZA1Z/00117004/7
  • suma oszacowana: 6400
  • kwota wywołania: -33% 4266,67
  • wadium: 640,00
  • postęp: 64,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/04 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 16.17.42.jpg","size":148285,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4499\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.17.42.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4499\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.17.42.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.17.42.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 16.18.17.jpg","size":69541,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4499\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.18.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4499\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.18.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2016.18.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Zamościu, Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Tarnogóra

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Góra
Kancelaria Komornicza nr 11 w Zamościu 22-400 Zamek ul. J. Piłsudskiego 33/4 dnia 26-06-2019r. /MSz/
Km 2385/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Góra na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu mającego siedzibę pod adresem Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość w sali nr 31, odbędzie się drugiej licytacja następujących nieruchomości:


1. Nieruchomość gruntowa opisana jako działka nr ew. 1882 położona w miejscowości 22-375 Izbica-Wieś, Tarnogóra, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział VI ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ZA1Z/00117004/7]. Suma oszacowania wynosi 2.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 290,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank PEKAO SA II Oddział Lublin 04 1240 2496 1111 0010 4384 4523


2. Nieruchomość gruntowa opisana jako działka nr ew. 811 położona w miejscowości 22-375 Izbica-Wieś, Tarnogóra, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział VI ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ZA1Z/00117004/7]. Suma oszacowania wynosi 3.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 350,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank PEKAO SA II Oddział Lublin 04 1240 2496 1111 0010 4384 4523


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zamościu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 857/17).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W przypadku egzekucji z nieruchomości rolnej licytant musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: