Licytacja 1073/17 z dnia 2019/09/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział w mieszkaniu w Gryfowie Śląskim

  • nr księgi wieczystej: JG1S/00030054/8
  • suma oszacowana: 30667
  • kwota wywołania: -25% 23001,00
  • wadium: 3066,70
  • postęp: 307,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/11 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 12.07.00.png","size":747632,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4527\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.07.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4527\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.07.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.07.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 12.07.13.png","size":684686,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4527\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.07.13.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4527\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.07.13.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.07.13.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kolejowa 23, 59-620 Gryfów Śląski

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska-Graba

Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 3, Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477799 / fax. 75 6477799

Sygnatura: KM 1073/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 301, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Kolejowa 23, 59-620 Gryfów Śląski, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00030054/8.

Opis nieruchomości:
udziału 1/3 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Kolejowa 23/2. Budynek w zabudowie bliźniaczej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne, po jednym lokalu na każdej kondygnacji z jedną klatką schodową. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na I piętrze. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i gazową z sieci miejskiej, kanalizację ogólnospławną oraz instalację teletechniczną. Ogrzewanie lokalu: w pokojach piece kaflowe na opał stały w pozostałych pomieszczeniach brak ogrzewania. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni lokalu mieszkalnego: 2 pokoje, kuchnia, brodzik, wc, przedpokój. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, zgodnie z księgą wieczystą prowadzoną dla przedmiotowej nieruchomości, wynosi 47,7 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 3231/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą nr JG1S/00016346/8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miasta Gryfowa Śląskiego obszar planistyczny „A” zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XLI/152/05 z dnia 25.01.2005r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln.nr 34 poz. 761 z dnia 23.02.2005r. - teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW; MW – tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, w strefie B ochrony konserwatorskiej, budynek ujęty w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków

Suma oszacowania wynosi 30 667,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 000,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 066,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S. A. Oddział Jelenia Góra 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: