Licytacja 1215/16 z dnia 2019/09/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Brzegiem

  • nr księgi wieczystej: OP1B/00004869/9
  • suma oszacowana: 252800
  • kwota wywołania: -33% 168534,00
  • wadium: 25280,00
  • postęp: 2528,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/12 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 12.27.56.png","size":873865,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4529\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.27.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4529\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.27.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.27.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 12.28.03.png","size":1010766,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4529\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.28.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4529\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.28.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.28.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 12.28.13.png","size":531554,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4529\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.28.13.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4529\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.28.13.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.28.13.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Brzegu, Chrobrego 31, 49-300 Brzeg

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pogorzela 71, 49-332 Pogorzela

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Maciej Kowalczyk

Kancelaria Komornicza, Chrobrego 33, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 774162714 / fax. 774162714

Sygnatura: Km 1215/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 58, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Pogorzela 71, 49-332 Pogorzela, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00004869/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni gruntów 0,2200 ha, składającą się z dwóch działek ewidencyjnych z arkusza mapy 1 obrębu 0951 Pogorzela, o następujących numerach i użytkach gruntowych: 154/1 – tereny mieszkaniowe B – 0,1536 ha i grunty orne RIIIa – 0,0616 ha, łącznego obszaru 0,2152 ha; 154/2 – grunty orne RIIIa – 0,0048 ha. Na działce nr 154/1, pod adresem: Pogorzela 71, znajdują się budynki, ujęte w zapisach księgi wieczystej, zapisane w kartotece budynków następująco, pod numerami ewidencyjnymi: 410_BUD – budynek mieszkalny, o powierzchni zabudowy 181 m2, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony (2/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1939; 411_BUD – pozostały budynek niemieszkalny, o powierzchni zabudowy 181 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1939; 412_BUD – pozostały budynek niemieszkalny, o powierzchni zabudowy 186 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1945. Dla terenu obejmującego grunty przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianami, przyjętego uchwałami Rady Gminy Olszanka nr XIV/121/2000 z 24.02.2000 r., nr XXXIV/201/2009 z 01.12.2009 r. i nr XXXIX/232/2013 z 27.09.2013 r., działki o numerach 154/1 i 154/2 są usytuowane na obszarze: MR - zabudowy zagrodowej. Aktualny sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z przeznaczeniem terenu

Suma oszacowania wynosi 252 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 168 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: