Licytacja 382/18 z dnia 2019/09/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Brwinowie

  • nr księgi wieczystej: WA1P/00069987/0
  • suma oszacowana: 292979
  • kwota wywołania: -25% 219735,00
  • wadium: 29297,90
  • postęp: 2930,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/13 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 12.41.34.png","size":540491,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4530\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.41.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4530\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.41.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.41.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 12.41.43.png","size":720063,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4530\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.41.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4530\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.41.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2012.41.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Żyrardowska 17 B, 05-840 Brwinów

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Aleksander Dragan

Kancelaria Komornicza, Kościelna 21, Pruszków, 05-800 Pruszków

tel. 0227282498 / fax.

Sygnatura: Km 382/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Żyrardowska 17 B, 05-840 Brwinów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00069987/0.

Suma oszacowania wynosi 292 979,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219 734,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 298,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O.w Legionowie 96 1050 1012 1000 0023 4702 0188.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: