Licytacja 2662/18 z dnia 2019/09/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Olkuszem

  • nr księgi wieczystej: KR1O/00076642/9
  • suma oszacowana: 60700
  • kwota wywołania: -25% 45525,00
  • wadium: 6070,00
  • postęp: 607,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/17 09:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.04.41.png","size":971585,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4532\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.04.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4532\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.04.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.04.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Olkuszu, ul. Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kąpiele Wielkie, 32-340 Wolbrom

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Bartosz Kryj

Kancelaria Komornicza, K.K. Baczyńskiego 2, Olkusz, 32-300 Olkusz

tel. 32/726-12-50 / fax. 32/748-12-79

Sygnatura: KM 2662/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Bartosz Kryj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu z siedzibą przy Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, pokój A-54, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kąpiele Wielkie, 32-340 Wolbrom, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00076642/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 84/3 o powierzchni 1581m2.Na działce posadowiony jest drewniany parterowy budynek mieszkalny o pow. użytkowej 49,06 m2 oraz drewniana stodoła o powierzchni zabudowy 156,00m2. Do budynku mieszkalnego doprowadzone jest przyłącze wodociągowe oraz energii elektrycznej.

Suma oszacowania wynosi 60 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao SA 16124049401111001025838474.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: