Licytacja 1775/16 z dnia 2019/09/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Mieszkanie w Olsztynie przy ul. Jarockiej

  • nr księgi wieczystej: OL1O/00092325/8
  • suma oszacowana: 212140
  • kwota wywołania: -25% 159105,00
  • wadium: 21214,00
  • postęp: 2122,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/18 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.20.31.png","size":719746,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4535\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.20.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4535\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.20.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.20.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.20.41.png","size":832998,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4535\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.20.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4535\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.20.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.20.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.20.52.png","size":967861,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4535\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.20.52.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4535\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.20.52.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.20.52.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44, 10-001 Olsztyn

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Jarocka 76B, 10-950 Olsztyn

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Mariusz Chwatko

Kancelaria Komornicza, ul. Dąbrowszczaków 13, Olsztyn, 10-542 Olsztyn

tel. 895119487 / fax. 895119487

Sygnatura: Km 1775/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Mariusz Chwatko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 44, 10-001 Olsztyn, pokój 334, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Jarocka 76B/10, 10-950 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00092325/8.

Suma oszacowania wynosi 212 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 105,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 214,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 64 2030 0045 1110 0000 0214 2750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: