Licytacja 1046/14 z dnia 2019/09/19

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Kraśnikiem

  • nr księgi wieczystej: LU1K/00065638/4
  • suma oszacowana: 122000
  • kwota wywołania: -33% 81334,00
  • wadium: 12200,00
  • postęp: 1220,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/19 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.39.17.png","size":671216,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4536\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.39.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4536\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.39.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.39.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Kraśniku, Lubelska 81, 23-200 Kraśnik

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zarzecze I , 23-200 Kraśnik

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Jerzy Frąg Zastępca Krzysztof Podgórski

Kancelaria Komornicza, Narutowicza 1/3, Kraśnik, 23-200 Kraśnik

tel. 818253168 / fax. 818253168

Sygnatura: Km 1046/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Jerzy Frąg Zastępca Krzysztof Podgórski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Zarzecze I , 23-200 Kraśnik, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/00065638/4.
Opis nieruchomości:
działka nr 609/1, grunt orny, sad, zabudowane, obszar 0,1698 ha,

Suma oszacowania wynosi 122 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 26 1240 2395 1111 0000 3333 3489.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: