Licytacja 2131/17 z dnia 2019/09/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Warszawą

  • nr księgi wieczystej: WA1M/00271076/7
  • suma oszacowana: 558300
  • kwota wywołania: -25% 418725,00
  • wadium: 55830,00
  • postęp: 5583,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/26 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-21 o 14.59.20.jpg","size":167864,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4540\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.59.20.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4540\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.59.20.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.59.20.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-21 o 14.59.31.jpg","size":178446,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4540\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.59.31.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4540\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.59.31.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.59.31.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Poniatowskiego 13, Izabelin

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Marcin Jachowicz

Kancelaria Komornicza, Mysłowicka 14, Warszawa, 01-612 Warszawa

tel. 224401519 / fax. 224401519

Sygnatura: Km 2131/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 1048, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Poniatowskiego 13, 05-080 Izabelin K.Warszawy, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00271076/7.


Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa o powierzchni 737m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok. 63,60 m2 położona w Izabelinie, powiat zachodniowarszawski, przy ul.Poniatowskiego 13 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 795/2 w obrębie 0001 Izabelin.

Suma oszacowania wynosi 558 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 418 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank S.A. 71 11402017 0000 4002 0986 2139.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Jachowicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: