Licytacja 333/18 z dnia 2019/09/30

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Kaliszu

  • nr księgi wieczystej: KZ1A/00002371/3
  • suma oszacowana: 86500
  • kwota wywołania: -25% 64875,00
  • wadium: 8650,00
  • postęp: 865,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/30 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.54.22.png","size":506794,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4541\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.54.22.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4541\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.54.22.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.54.22.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.54.29.png","size":452210,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4541\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.54.29.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4541\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.54.29.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.54.29.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.59.10.png","size":716291,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4541\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.59.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4541\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.59.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.59.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Skarszewska 33, 62-800 Kalisz

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Leszek Tuzimek

Kancelaria Komornicza, Al. Wolności 10/12, Kalisz, 62-800 Kalisz

tel. 062 764 10 88 / fax. 062 764 10 88

Sygnatura: Km 333/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Leszek Tuzimek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Skarszewska 33, 62-800 Kalisz, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00002371/3.

Suma oszacowania wynosi 86 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Kalisz 23 1020 2212 0000 5902 0079 8942.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: