Licytacja 1122/17 z dnia 2019/09/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Łańcutem

  • nr księgi wieczystej: RZ1A/00049536/5
  • suma oszacowana: 52410
  • kwota wywołania: -25% 39307,50
  • wadium: 5241,00
  • postęp: 525,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/30 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-21 o 15.09.15.jpg","size":167442,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4542\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2015.09.15.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4542\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2015.09.15.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2015.09.15.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Łańcucie, Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Żołynia, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie
Jacek Wróbel
ul. Piłsudskiego 68, 37-100 Łańcut
tel./fax +48 17 225 79 49
lancut@komornik.pl

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria nr III w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.09.2019 r. o godz. 8.30 w sali nr 203 Sądu Rejonowego w Łańcucie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Żołynia, gmina Żołynia, oznaczonej jako niezabudowana działka nr ewid. 7121 o pow. 1,01 ha, stanowiąca lasy LsV - 0,78 ha i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-RVI - 0,23 ha. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr RZ1A/00049536/5 prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 52 410,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 39 307,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 5 241,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem: wadium do sprawy Km 1122/17).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Wróbel

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: