Licytacja 1028/16 z dnia 2019/09/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Rębiszowie koło Mirska

  • nr księgi wieczystej: JG1S/00028467/9
  • suma oszacowana: 47000
  • kwota wywołania: -33% 31334,00
  • wadium: 4700,00
  • postęp: 470,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/25 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.32.00.png","size":958918,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4548\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.32.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4548\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.32.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.32.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.32.06.png","size":963491,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4548\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.32.06.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4548\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.32.06.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.32.06.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rębiszów 106, 59-600 Mirsk

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska-Graba

Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 3, Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477799 / fax. 75 6477799

Sygnatura: KM 1028/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 304, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej położonej przy Rębiszów 106/59-630, 59-600 Mirsk, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00028467/9.

Opis nieruchomości:
Lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Rębiszów nr 106, gmina Mirsk wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze budynku mieszkalno-gospodarczego wzniesionego w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, kryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym płytami eternitowymi. Do lokalu mieszkalnego przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze – piwnice w budynku mieszkalno-gospodarczym o powierzchniach 5,80 m2 i 4,30 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o powierzchni 7,00 m2. Zgodnie z działem I-O księgi wieczystej o nr KW JG1S/00028467/9 łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 83,40 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 1400/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działek gruntu nr 501/7, 500, 501/8, 501/9, 501/10 o łącznej powierzchni 0,2200 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1S/00012280/9. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirsk (Uchwała Rady Miejskiej Mirsk Nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006r.) nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i usług.

Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 31 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S. A. Oddział Jelenia Góra 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: