Licytacja 1633/18 z dnia 2019/09/26

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Szczecinku

  • nr księgi wieczystej: KO1I/00034314/3
  • suma oszacowana: 101700
  • kwota wywołania: -25% 76275,00
  • wadium: 10170,00
  • postęp: 1017,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/26 13:10

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 12.57.37.jpg","size":182630,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4551\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2012.57.37.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4551\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2012.57.37.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2012.57.37.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 12.57.48.jpg","size":94757,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4551\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2012.57.48.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4551\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2012.57.48.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2012.57.48.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Szczecinku, ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Koszalińska 94d/13, Szczecinek

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Robert Wisłocki

Kancelaria Komornicza, ul. Winniczna 24-26, Szczecinek, 78-400 Szczecienk

tel. 94 372 02 07 / 94 372 02 46 / fax.

Sygnatura: Km 1633/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2019 o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku z siedzibą przy ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Koszalińska 94D/13, 78-400 Szczecinek, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00034314/3.

Suma oszacowania wynosi 101 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku 09 12403679 1111 0010 3948 9895.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku mieszczącym się pod adresem: ul. Jasna 3, Szczecinek, 78-400 Szczecinek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Robert Wisłocki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: