Licytacja 872/17 z dnia 2019/09/26

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana, położona koło Łomży

  • nr księgi wieczystej: OS1O/00025954/4
  • suma oszacowana: 334600
  • kwota wywołania: -33% 223067,00
  • wadium: 33460,00
  • postęp: 3346,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/26 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.57.21.png","size":700399,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4552\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4552\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.57.35.png","size":478463,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4552\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4552\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.57.41.png","size":898184,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4552\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4552\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.57.47.png","size":481468,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4552\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4552\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.57.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.58.03.png","size":591562,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4552\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.58.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4552\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.58.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.58.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wólka Brzezińska, 07-440 Goworowo

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Iwona Zacharek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 29, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka

tel. 297643207 / fax. 297609353

Sygnatura: Km 872/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wólka Brzezińska, 07-440 Goworowo, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1O/00025954/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z zabudowanej działki nr 34 o pow. 0,34 ha oraz działek rolnych niezabudowanych nr 47 o pow. 0,05 ha, nr 48 o pow. 0,37 ha, o nr 49 o pow. 0,54 ha, nr 57/34 o pow.0,01 ha, i nr 26 o pow. 1,11 ha łącznie 2,42 ha. działka nr 34 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 102 m kw. budynkiem gospodarczym garażem z warsztatem i oborą o pow. zabudowy 188 m kw. oraz budynkiem gospodarczym - komórką murowaną o pow. zabudowy 20 m kw. Budynek mieszkalny murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w 1986 roku, następnie remontowany. Powierzchnia użytkowa parteru budynku wynosi 74,15 m kw. Ogólna powierzchnia budynku określona jest na 148,30 m kw. Stan techniczny budynku średni. Budynek gospodarczo-garażowy konstrukcji murowanej, parterowy, niepodpiwniczony. Rok budowy 1984. Do budynku garażowego przylega budynek gospodarczy w przeszłości użytkowany jako obora, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Obiekt jest w trakcie remontu. Stan techniczny określa się jako średni. Powierzchnia zabudowy oby budynków wynosi 188 m kw. Komórka murowana z gazobetonu, kryta eternitem, o pow. zabudowy 20 m kw. Stan techniczny zadowalający, rok budowy 1980.Działka nr 47 stanowi grunty orne RIVb 0,0500 ha, działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 48 stanowi grunty orne RIIIb 0,0896 ha, RIVb 0,2804 ha. Działka nr 49 stanowi grunty orne RIVb 0,5400 ha. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 57/34 stanowi rowy W-RIVb 0,0100 ha. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 326 stanowi grunty orne RIVa 0,2816 ha, RIVb 0,8284 ha. Teren działki jest płaski, bez znaczących nierówności. Działka przylega swoją południową granicą do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.Działka nr 34 jest nieogrodzona, teren działki nieznacznie zróżnicowany, porośnięty trawą, słabo zagospodarowany. Od strony północnej przed budynkiem mieszkalnym jest utwardzony kostką brukową. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, wodociągowej (sieć wiejska) i kanalizacyjnej (sieć wiejska).

Suma oszacowania wynosi 334 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 223 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 10203802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Osoby pozostajace w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołeka, 07-410 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: