Licytacja 4736/17 z dnia 2019/09/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

MIeszkanie pod Świdnicą

  • nr księgi wieczystej: SW1S/00026588/9
  • suma oszacowana: 26000
  • kwota wywołania: -25% 19500,00
  • wadium: 2600,00
  • postęp: 260,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/27 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 13.05.40.jpg","size":125570,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4553\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.05.40.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4553\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.05.40.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.05.40.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 13.05.50.jpg","size":127103,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4553\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.05.50.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4553\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.05.50.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.05.50.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4, Świdnica

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kręta 2, Żarów

Telefon: 74 850 13 95

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 4 o powierzchni użytkowej 15,84 m2 oraz pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 1,89 m², położony w Żarowie (powiat świdnicki) w kamienicy wielomieszkaniowej, przy ul. Krętej 2. Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi gruntu oraz części budynku i urządzenia wynosi 789/10000. Dla nieruchomości wspólnej KW SW1S/00026588/9.

Lokal składa się z jednego pokoju, gdzie na ścianie znajduje się zlewozmywak. Ogrzewanie piecem elektrycznym. WC znajduje się na podwórzu na dz. 197/35 należącej do Gminy -właściciel lokalu nie posiada udziału w tej działce. Łazienki brak.
Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze SW1S/00076538/9.


Suma oszacowania wynosi 26 000.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 500.00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 2571/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z MPZP obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem: Teren oznaczono symbolem MW/U to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.


Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: