Licytacja 234/18 z dnia 2019/09/27

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Dom w Nowej Soli

  • nr księgi wieczystej: ZG1N/00029532/2
  • suma oszacowana: 1207000
  • kwota wywołania: -25% 905250,00
  • wadium: 120700,00
  • postęp: 12070,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/27 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.08.27.png","size":674624,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4554\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.08.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4554\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.08.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.08.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.08.37.png","size":723891,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4554\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.08.37.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4554\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.08.37.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.08.37.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.08.47.png","size":763088,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4554\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.08.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4554\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.08.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.08.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.09.58.png","size":738525,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4554\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.09.58.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4554\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.09.58.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.09.58.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.10.09.png","size":1025659,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4554\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.10.09.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4554\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.10.09.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.10.09.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Nowej Soli, Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Zielonogórska 85, 67-100 Nowa Sól

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Daniel Chłopek

Kancelaria Komornicza, Długa 4A, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683872074 / fax. 683872074

Sygnatura: Km 234/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Zielonogórska 85, 67-100 Nowa Sól, dla której SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00029532/2.
Opis nieruchomości:
Działka nr 85/3 o powierzchni 0,8156 ha posiada kształt regularny, w postaci lekko wydłużonego prostokąta zwężającego się w kierunku wschodnim. Na działce położony jest budynek mieszkalny i budynek o funkcji biurowo - magazynowej. Cała działka dzieli się na dwie części: frontowa związana z funkcją mieszkalną; w głębi pozostała część działki wykorzystywana jest na cele składowo – magazynowe, na której stoi budynek biurowo – magazynowy. Działka jest ogrodzona. Teren uzbrojony jest w sieci: wodną, energetyczną, gazową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Budynek mieszkalny zrealizowany został w 2000 roku. Jest to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem nieużytkowym oraz garażem dwustanowiskowym. Wzniesiony został na sztucznej skarpie. Wyposażenie: instalacje: wodna, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe) z piecem gazowym, teletechniczna, kominek. Układ funkcjonalny bez zastrzeżeń (bardzo dobry). Charakter budynku rezydencjonalny. Stan techniczny z zewnątrz bardzo dobry. Obiekt w wieku około 18 lat, zrealizowany w nowych technologiach, o wysokim wówczas standardzie wykończenia i wyposażenia. Budynek biurowo - magazynowy zrealizowany został w 1990 roku. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, w części jako wiata obudowana, część zagospodarowana jako pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym i kuchennym. Część magazynowo-warsztatowa obejmuje pomieszczenie z kanałem samochodowym i trzema pomieszczeniami pomocniczymi. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 10-09-2018 roku). Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Suma oszacowania wynosi 1 207 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 905 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 02203000451110000000280690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: