Licytacja 1085/17 II z dnia 2019/09/27

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Zabudowana działka pod Gostyninem

  • nr księgi wieczystej: PL1G/00034279/9
  • suma oszacowana: 214100
  • kwota wywołania: -33% 142733,33
  • wadium: 21410,00
  • postęp: 2141,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/27 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 13.43.24.jpg","size":111051,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4559\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.43.24.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4559\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.43.24.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.43.24.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 13.43.49.jpg","size":90581,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4559\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.43.49.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4559\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.43.49.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.43.49.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 13.46.53.jpg","size":157279,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4559\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.46.53.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4559\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.46.53.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.46.53.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Gostyninie, 3 Maja 43, 09-500

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sieraków

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie


Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, 09-500 Gostynin

tel. 24 387 17 17 / fax.

Sygnatura: Km 1085/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 , pokój 2, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości położonej przy ,Sieraków działka nr 43/2, 09-500 Gostynin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00034279/9.


Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Sieraków znajdującej się w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego, w województwie mazowieckim. Wieś Sieraków położona jest w średniej odległości około 7km od wjazdu na autostradę A1, około 10km od miasta Gostynin, około 14km od Kutna, około 25km od Krośniewic oraz około 35km od Płocka. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej działki dominują nieruchomości z zabudową zagrodową, niezabudowane nieruchomości rolne oraz kompleksy leśne. Ponadto w odległości kilkuset metrów od przedmiotowej znajdują się także wielkopowierzchniowe budynki hodowlane (kurniki) oraz linia kolejowa, a w odległości około 1,3km znajduje się droga krajowa nr 60. Działka nr 43/2 – o prostokątnym kształcie i powierzchni 3688m2, posiada bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową, a także posiada przyłącze do wodociągu gminnego oraz przyłącze energii elektrycznej, ponadto na nieruchomości znajduje się studnia i szambo – infrastruktura ta nie jest obecnie użytkowana. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny, budynek garażowy oraz dwa budynki gospodarcze. Teren nieruchomości ogrodzony, w części utwardzony, w pozostałej części porośnięty roślinnością trawiastą z drzewami i krzewami ozdobnymi oraz owocowymi. Tereny zielone niepielęgnowane, zachwaszczone, poprzerastane dziką roślinnością, wymagające uporządkowania i przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Budynek mieszkalny – wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blachodachówką. W budynku znajdują się instalacje: wodno – kanalizacyjna i elektryczna oraz ogrzewanie kominkowe. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 125m2. Budynek garażowy – wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blachą falistą. W budynku znajdują się instalacja elektryczna oraz doprowadzona jest woda. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 101m2. Budynek gospodarczy I – wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym eternitem. W budynku znajdują się instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna oraz w części budynku centralne ogrzewanie. Instalacje w części niesprawne. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 141m2. Budynek gospodarczy II – wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym eternitem. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wentylacyjna, grzewcza oraz doprowadzona jest woda. Instalacje w części niesprawne. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 207m2. Dla przedmiotowego terenu brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w obszarze przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji rolniczej.

Suma oszacowania wynosi 214 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 410,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 51 16001462 1835 9395 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: