Licytacja 229/18 z dnia 2019/09/30

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Gdyni przy ul. Skarbka

  • nr księgi wieczystej: GD1Y/00050306/8
  • suma oszacowana: 439000
  • kwota wywołania: -25% 329250,00
  • wadium: 43900,00
  • postęp: 4390,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/30 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.51.06.png","size":568409,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4560\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.51.06.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4560\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.51.06.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.51.06.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.51.13.png","size":666591,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4560\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.51.13.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4560\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.51.13.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.51.13.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Gdyni, Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Skarbka 70, 81-097 Gdynia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Jolanta Janocha-Mularczyk

Kancelaria Komornicza, Starowiejska 26, Gdynia, 81-356 Gdynia

tel. (58) 623 38 52 / fax.

Sygnatura: Km 229/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 229, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Skarbka 70 KL.C/13, 81-097 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00050306/8.
Opis nieruchomości:
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 439 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 329 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 31 16001462 1873 4093 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: