Licytacja 105/18 z dnia 2019/10/01

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Świdnikiem

  • nr księgi wieczystej: LU1I/00016766/0
  • suma oszacowana: 142000
  • kwota wywołania: -25% 106500,00
  • wadium: 14200,00
  • postęp: 1420,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/01 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 14.37.51.jpg","size":85142,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4563\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.37.51.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4563\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.37.51.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.37.51.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 14.38.12.jpg","size":92512,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4563\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.38.12.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4563\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.38.12.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.38.12.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Piaski Wielkie 7

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

Jacek Kania

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3, Świdnik, 21-040 Świdnik

tel. 81-728-41-61 / fax. 81-728-41-61

Sygnatura: Km 105/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Jacek Kania na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Piaski Wielkie 7, 21-307 Kłębów, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1/00016766/0.

Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA z/s w Warszawie Oddział 1 w Lublinie 33-1020-3147-0000-8102-0096-1359.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie mieszczącym się pod adresem: Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek Kania

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: