Licytacja 1113/18 z dnia 2019/10/02

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Myszkowie

  • nr księgi wieczystej: CZ1M/00092280/9
  • suma oszacowana: 48900
  • kwota wywołania: -25% 36675,00
  • wadium: 4890,00
  • postęp: 489,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/02 08:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 14.52.13.jpg","size":107972,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4565\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.52.13.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4565\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.52.13.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.52.13.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 14.52.22.jpg","size":165501,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4565\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.52.22.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4565\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.52.22.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.52.22.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 14.54.31.jpg","size":109202,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4565\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.54.31.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4565\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.54.31.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2014.54.31.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Myszkowie, Kwiatkowskiego, Myszków, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Okrzei 90, Myszków

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski
Kancelaria Komornicza nr III w Myszkowie
Kancelaria Komornicza 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 12
tel.: 34 355 20 11, fax: 34 3552011, www.komornikmyszkow.pl, email: biuro@komornikmyszkow.pl
konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Centrala 33 8279 0000 0127 0231 2001 0001
Sygn. akt Km 1113/18
Myszków, dnia 2019-08-06


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski Kancelaria Komornicza nr III w Myszkowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.10.2019 r. o godz. 08.45 w sali nr 2 budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym o pow. użytk. 54,40m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabud. 14m2, położonej w Myszkowie przy ul. Okrzei 90 na działce nr ew. 2956 o pow. 126m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie o numerze CZ1M/00092280/9.

Suma oszacowania:48.900,00 zł Wysokość rękojmi: 4.890,00 zł
Cena wywołania: 36.675,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy sum depozytowych sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 z podaniem sygnatury akt sprawy I Co 199/18 (decyduje data wpływu na rachunek). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu.
W dniu licytacji należy okazać dowód wpłaty wadium i dowód osobisty.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Myszkowie, ul. Pułaskiego 12.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA: Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)

K O M O R N I K
Tomasz Nowakowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: