Licytacja 1550/17 z dnia 2019/10/02

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Lubinem

  • nr księgi wieczystej: LE1U/00007604/7
  • suma oszacowana: 193000
  • kwota wywołania: -33% 128667,00
  • wadium: 19300,00
  • postęp: 1930,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/02 14:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 15.35.09.png","size":456335,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4569\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.35.09.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4569\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.35.09.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.35.09.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 15.35.16.png","size":460134,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4569\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.35.16.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4569\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.35.16.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.35.16.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Lubinie, ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Miłogoszcz 8, 59-305 Rudna

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Maciej Kowalczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Odrodzenia 16,Lubin, 59-300 Lubin

tel. 76 8415100 / fax. 76 8415100

Sygnatura: Km 1550/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2019 o godz. 14:20w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Miłogoszcz 8, Miłogoszcz, 59-305 Rudnadziałki gruntu oznaczone numerem geodezyjnym 10 i 52 o łacznej powierzchni 1,00ha z zabudowaniami, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00007604/7.
Opis nieruchomości:
działki gruntu oznaczone numerem geodezyjnym 10 i 52 o łacznej powierzchni 1,00ha z zabudowaniami

Suma oszacowania wynosi 193 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11102030170000210201575513.

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyc nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytację w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie, ul. Wrocławska 3.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: