Licytacja 4685/18 z dnia 2019/10/03

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Otwockiem

  • nr księgi wieczystej: WA1O/00049682/5
  • suma oszacowana: 394600
  • kwota wywołania: -25% 295950,00
  • wadium: 39460,00
  • postęp: 3946,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/03 12:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 15.38.19.jpg","size":213623,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4571\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.38.19.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4571\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.38.19.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.38.19.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 15.38.30.jpg","size":215870,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4571\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.38.30.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4571\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.38.30.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.38.30.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 15.38.42.jpg","size":199838,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4571\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.38.42.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4571\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.38.42.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.38.42.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Otwocku, ul. Armii Krajowej 2, Otwock

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jatne

Tel.: 22 719 50 22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1O/00049682/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-10-2019r. o godz.12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
położonej: 05-430 Celestynów, Jatne,
dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00049682/5

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 122/13, B, o powierzchni 0,1518 ha, obręb 0005, Jatne. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Teren ogrodzony.
Na działce znajduje się budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany o powierzchni zabudowy 227,80m2. Na parterze znajduje się przedsionek, hall, dwa przedpokoje, trzy pokoje, garderoba, kuchnia, jadalnia, WC, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie magazynowe oraz garaż. Poddasze użytkowe stanowi jedno pomieszczenie. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty zniszczoną papą. Budynek posiada instalacje: wodną, elektryczną, c.o., kanalizacyjną i domofonową. Na poddaszu wyprowadzenia instalacji. Kanalizacja do szamba. Woda miejska. C.o. z pieca węglowego.
Budynek najprawdopodobniej od dawna niezamieszkały.

Z prawem własności w/w nieruchomości związana jest służebność przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia niezbędnych mediów przez działkę nr 122/8 (KW 37127) na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 122/13. Z księgi wieczystej KW WA1O/00049682/5 wynika, że służebność ta została ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 122/3, jednakże z księgi wieczystej WA1O/00037127/0 wynika, że służebność ta przysługuje na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 122/13, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 01.12.2000r. rep. A 7046/00.


Suma oszacowania wynosi 394 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 295 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 460,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: