Licytacja 757/16 z dnia 2019/10/04

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Koninem

  • nr księgi wieczystej: KN1N/00016655/5
  • suma oszacowana: 233780
  • kwota wywołania: -25% 175335,00
  • wadium: 23378,00
  • postęp: 2338,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/04 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 15.48.12.png","size":623810,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4572\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.48.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4572\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.48.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.48.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 15.48.20.png","size":655934,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4572\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.48.20.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4572\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.48.20.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2015.48.20.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Koninie, Chopina 28, 62-510 Konin

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nieborzyn, 62-540 Kleczew

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Mariusz Starzonek

Kancelaria Komornicza, Powstańców Wielkopolskich 16A, Konin, 62-510 Konin

tel. 63 246 70 64 / fax. 63 246 70 64

Sygnatura: Km 757/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Mariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2019 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Nieborzyn, 62-540 Kleczew, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00016655/5.
Opis nieruchomości:
działka nr 320/27 o powierzchni 1,5407ha; na wydzielonej części działki o powierzchni 400 m2 znajduje się budynek mieszkalny, budynek mieszkalny stary, budynek gospodarczy z przybudówką, budynek gospodarczy - skład opału oraz dwa budynki garażowe - nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana, doprowadzone wszystkie media; na pozostałej części działki o powierzchni 1,5007ha znajdują się grunty niezabudowane przeznaczone pod uprawy polowe

Suma oszacowania wynosi 233 780,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 175 335,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 378,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 17 1020 2746 0000 3002 0019 8846.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Koninie mieszczącym się pod adresem: Chopina 28, Konin, 62-510 Konin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: