Licytacja 345/16 z dnia 2019/10/04

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Nową Solą

  • nr księgi wieczystej: ZG1N/00004947/3
  • suma oszacowana: 195700
  • kwota wywołania: -33% 130466,67
  • wadium: 19570,00
  • postęp: 1957,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/04 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 15.50.58.jpg","size":121205,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4573\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.50.58.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4573\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.50.58.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.50.58.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 15.51.07.jpg","size":116009,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4573\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.51.07.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4573\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.51.07.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.51.07.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy W Nowej Soli, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nowa Sól, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Chrobrego 4, Otyń

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Daniel Chłopek

Kancelaria Komornicza, Długa 4A, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683872074 / fax. 683872074

Sygnatura: Km 345/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 4, 67-106 Otyń, dla której SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00004947/3.


Opis nieruchomości:
Działka nr 359 posiada kształt dość regularny – wydłużony, zbliżony do prostokąta. Od frontu, na całej szerokości działki, zlokalizowany jest budynek mieszkalny (zabudowa zwarta). W głębi działki, za budynkiem mieszkalnym znajduje się podwórze przydomowe, a na podwórzu: altana ogrodowa (nietrwale z gruntem związana), wiata (prowizoryczna) oraz budynek gospodarczy. Podwórze nieutwardzone. Od strony zaplecza działki ogrodzenie jest murowane z wbudowanymi dwoma bramami: bramą stalową (płycina wypełniona blachą powlekaną) i starą sztukowaną bramą drewnianą (wjazd z ulicy do wiaty).Teren uzbrojony jest w sieci: wodną, kanalizacyjną, energetyczną i gazową (brak przyłącza gazowego do budynku na szacowanej nieruchomości). Nawierzchnia dróg, do których przylega wyceniana nieruchomość, ma nawierzchnię utwardzoną. Okres realizacji budynku to lata przedwojenne. Jest to obiekt II kondygnacyjny, podpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Z programu użytkowego wynika, że w budynku funkcjonują dwa mieszkania. Traktując budynek jako budynek z dwoma mieszkaniami ich powierzchnie wynoszą: - mieszkanie na parterze: 76,32 m2, - mieszkanie na poddaszu: 75,49 m2 - łącznie 151,81m2. Stan techniczny budynku dostateczny. (Bliższe dane zawarte są operacie szacunkowym z dnia 07-02-2017 roku, który znajduje się w aktach sprawy). Zgodnie z art. 962 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Suma oszacowania wynosi 195 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130 466,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 02203000451110000000280690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Daniel Chłopek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: