Licytacja 48/18 z dnia 2019/10/04

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Nidzicą

  • nr księgi wieczystej: OL1N/00014611/9
  • suma oszacowana: 537900
  • kwota wywołania: -33% 358600,00
  • wadium: 53790,00
  • postęp: 5379,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/04 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 15.56.09.jpg","size":176001,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4574\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.56.09.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4574\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.56.09.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.56.09.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 15.56.10.jpg","size":98072,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4574\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.56.10.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4574\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.56.10.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2015.56.10.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Nidzicy, ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Szkotowo

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy

Bogusław Ciecierski

Kancelaria Komornicza, ul. Traugutta 20, Nidzica, 13-100 Nidzica

tel. 896253119 / fax.

Sygnatura: Km 48/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy Bogusław Ciecierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nidzicy z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ,Szkotowo, 13-124 Kozłowo, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00014611/9.

Suma oszacowania wynosi 537 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 358 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 790,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O Ostróda 59 10203613 0000690200047753.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bogusław Ciecierski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: