Licytacja 6322/11 z dnia 2019/10/04

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Nowej Soli przy ul. Południowej

  • nr księgi wieczystej: ZG1N/00037443/0
  • suma oszacowana: 91500
  • kwota wywołania: -25% 68625,00
  • wadium: 9150,00
  • postęp: 915,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/04 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.01.49.png","size":525601,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4575\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.01.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4575\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.01.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.01.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.01.57.png","size":881337,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4575\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.01.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4575\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.01.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.01.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Nowej Soli, Piłsudskiego 24

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Południowa 1, 67-100 Nowa Sól

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Daniel Chłopek

Kancelaria Komornicza, Długa 4A, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683872074 / fax. 683872074

Sygnatura: Km 6322/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Południowa 1/18, 67-100 Nowa Sól, dla którego SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00037443/0.
Opis nieruchomości:
Działki nr 172/4, 172/5, 172/6, na których znajduje się budynek z w/w lokalem to wzniesienie (górka), na szczycie którego zlokalizowany jest budynek wraz z lokalem. Położenie budynku to obrzeże strefy śródmiejskiej, jest uboczne, bardzo urokliwe, w otoczeniu parku, przy zbiorniku wodnym (stawie), w pobliżu boisko sportowe tzw. ORLIK. Teren wokół budynku stanowią zadbane tereny rekreacyjne miasta. Budynek jest obiektem II kondygnacyjnym, zrealizowanym w 1930 roku, w technologii tradycyjnej. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i centralnego ogrzewania (zasilanie z wspólnej kotłowni, stary system z grzejnikami żeliwnymi). Funkcja budynku – mieszkaniowa wielorodzinna. W budynku znajduje się 15 lokali mieszkalnych. Lokal położony jest na I piętrze budynku. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, skrytka, przedpokój i wc o powierzchni użytkowej 45,23 m2. Wejście do lokalu z wspólnego korytarza. Układ funkcjonalny – dość dobry. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 10-12-2018 roku). Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Suma oszacowania wynosi 91 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 02203000451110000000280690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: