Licytacja 52/18 z dnia 2019/10/08

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział 4/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej pod Częstochową

  • nr księgi wieczystej: CZ1C/00142194/5
  • suma oszacowana: 63100
  • kwota wywołania: -25% 47325,00
  • wadium: 6310,00
  • postęp: 631,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/08 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.15.51.png","size":511405,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4577\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.15.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4577\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.15.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.15.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.15.59.png","size":664936,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4577\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.15.59.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4577\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.15.59.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.15.59.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Aleksandria Pierwsza, ul. Wrzosowa 20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie AgnieszkaPiskuła

42-218 Częstochowa ul. Okólna 81 A

konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460

tel.: (34) 324-61-06 w godz. od 09:00 do 13:00

W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 52/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali numer 22Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości opisanej jako:

Udział 4/6w nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka ewid. nr 326/11 o pow. 0,0505 ha położonej w miejscowości Aleksandria Pierwsza,ul. Wrzosowa 20 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowienr KW CZ1C/00142194/5.

Zgodnie z Uchwałą NR 25/III/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandria Pierwsza w gminie Konopiska, nieruchomość położona jest na terenie: Strefy rolno- leśnej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 94.600,00 zł.

Udział 4/6 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 63 100,00 zł.

Cena wywołania udziału 4/6 w powyższej licytacji wynosi 3/4wartości oszacowania tj. kwotę: 47 325,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr :22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 w ING Bank Śląski SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6 310,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 52/18lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA:

- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)

- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: