Licytacja 5647/18 z dnia 2019/10/08

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Mieszkanie w Łodzi przy ul. Gospodarczej

  • nr księgi wieczystej: LD1M/00243811/7
  • suma oszacowana: 183850
  • kwota wywołania: -25% 137888,00
  • wadium: 18385,00
  • postęp: 1839,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/08 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.23.50.png","size":609774,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4578\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.23.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4578\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.23.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.23.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.24.01.png","size":627524,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4578\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.24.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4578\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.24.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.24.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, 92-032 Łódź

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gospodarcza 6, 93-335 Łódź

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17a, Łódź, 93-177 Łódź

tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282

Sygnatura: Km 5647/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, 92-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Gospodarcza 6/54, 93-335 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00243811/7.

Suma oszacowania wynosi 183 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 887,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 385,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89105014611000002274884713.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Al. Piłsudskiego Józefa 143, 92-236 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: