Licytacja 211/19 z dnia 2019/10/09

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Łomży

  • nr księgi wieczystej: LM1L/00064250/3
  • suma oszacowana: 358210
  • kwota wywołania: -33% 238807,00
  • wadium: 35821,00
  • postęp: 3583,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/09 12:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.35.06.png","size":667009,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4582\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.35.06.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4582\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.35.06.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.35.06.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.35.15.png","size":531312,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4582\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.35.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4582\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.35.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.35.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.39.34.png","size":436610,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4582\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.39.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4582\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.39.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.39.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.39.57.png","size":733219,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4582\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.39.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4582\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.39.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.39.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 16.40.17.png","size":717696,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4582\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.40.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4582\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.40.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2016.40.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Łomży, Polowa 1, 18-400 Łomża

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

18-420 Jedwabne

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Paweł Oleksy

Kancelaria Komornicza, Sadowa 2/5, Łomża, 18-400 Łomża

tel. 862235055 / fax. 862235055

Sygnatura: Km 211/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Paweł Oleksy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2019 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój 10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy 18-420 Jedwabne, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00064250/3.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzą trzy działki: nr 168 i 195 – działki leśne i nr 211 – działka rolna w części zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem użytkowym z zabudową towarzyszącą. Łączna powierzchnia nieruchomości to 3,2382 ha - położona w obrębie ewidencyjnym 0046 Kosaki-Turk Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie, dla którego jest brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przepisem posiłkowym, który musi zostać uwzględniony przy sporządzaniu operatu szacunkowego w sytuacji gdy brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest art. 154 § 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym artykułem, w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Jedwabne zatwierdzone Uchwałą Nr VIII/57/03 z dnia 16.07.2003 r. działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 195 i 168 położone są na terenach leśnych z możliwością wykorzystania na cele rekreacyjne, natomiast działka nr 211 w położona jest częściowo na terenie zabudowy zagrodowej, a częściowo na terenach rolnych wsi Kosaki-Turki.

Suma oszacowania wynosi 358 210,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 238 807,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 821,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 45 20300045 1110 0000 0268 7650.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: