Licytacja 3018/16 z dnia 2019/10/02

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/2 w mieszkaniu w Szczecinie

  • nr księgi wieczystej: SZ2S//
  • suma oszacowana: 83850
  • kwota wywołania: -33% 55901,00
  • wadium: 8385,00
  • postęp: 839,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/02 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 14.08.34.png","size":509100,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4587\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.08.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4587\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.08.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.08.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 14.08.51.png","size":695914,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4587\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.08.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4587\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.08.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.08.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 14.09.00.png","size":681649,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4587\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.09.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4587\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.09.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.09.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 14.09.08.png","size":747030,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4587\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.09.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4587\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.09.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.09.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 14.09.34.png","size":627812,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4587\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.09.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4587\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.09.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2014.09.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże, Plac Żołnierza Polskiego 16

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Łabędzia 30, Szczecin 71-453

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul. Szafera 188C
tel. : 91 433 07 48 fax: 91 433 07 41(poprzednio REWIR VII)
e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A. 55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt KM 3018/16


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


02 października 2019 roku o godzinie 09:00


w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A


której przedmiotem jest udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 111 położonego przy ul. Łabędziej 30 w miejscowości Szczecin, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście w Szczecinie prowadzi zbiór dokumentów. Suma oszacowania udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego wynosi: 83.850,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55.900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 8.385,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).


Przedmiotowy lokal położony jest na XI piętrze w budynku 11-piętrowym. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i posiada łączną powierzchnię użytkową: 49,29 m2.


Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:


Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.


Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 24 września 2019 roku od godziny 10.00 do godziny 10.15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.


Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.


Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 91 433 07 48.


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: