Licytacja 1245/16 z dnia 2019/09/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Bełchatowa

  • nr księgi wieczystej: PT1B/00032658/2
  • suma oszacowana: 105000
  • kwota wywołania: -25% 78750,00
  • wadium: 10500,00
  • postęp: 1050,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/25 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, Okrzei 4, 97-400 Bełchatów

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

97-403 Drużbice

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Mariola Szczęsna

Kancelaria Komornicza, Józefa Piłsudskiego 1, Bełchatów, 97-400 Bełchatów

tel. 446324444 / fax. 446324444

Sygnatura: Km 1245/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Józefów , 97-403 Drużbice, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00032658/2.

Suma oszacowania wynosi 105 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 96 10501461 1000 0090 3029 0507.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie mieszczącym się pod adresem: Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: