Licytacja 996/17 z dnia 2019/12/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Kalwarii Zebrzydowskiej

  • nr księgi wieczystej: KR1W/00027215/1
  • suma oszacowana: 447700
  • kwota wywołania: -25% 335775,00
  • wadium: 44770,00
  • postęp: 4477,00
  • data i godzina licytacji: 2019/12/17 09:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 12.10.24.jpg","size":88877,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4594\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2012.10.24.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4594\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2012.10.24.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2012.10.24.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 12.10.41.jpg","size":75363,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4594\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2012.10.41.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4594\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2012.10.41.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2012.10.41.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy W Wadowicach, Żwirki i Wigury, Wadowice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Królowej Jadwigi 11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a1400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41,

www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: Km 996/17, KM 1890/16, Km 1107/18, Km 547/18

Wadowice, dnia 2019-09-09

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.12.2019 roku - o godz.: 09.15-w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00027215/5. Nieruchomość ta składa się z działki nr 1305 o pow. 600m2. Na gruncie posadowiony jest budynek mieszkalny o numerze adresowym ul. Królowej Jadwigi 11. Budynek wolnostojący, składający się z trzech poziomów użytkowych oraz poddasza użytkowego, murowany w technologii tradycyjnej około 1982 r., po remoncie w 2014r. Powierzchnia całkowita 219,90m2. Budynek bez śladów osiadań i zwilgoceń w stanie techniczno użytkowym dobrym. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 447.700,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 335.775,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 44.770,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: ING Bank Śląski SA 0/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: